Vi erbjuder

Anpassade tjänster inom bemanning och rekrytering. Vi ser till att kunden får rätt kompetens i rätt tid och att det alltid skall vara med god lönsamhet för båda parter för att säkerställa ett långsiktigt partnerförhållande med våra kunder.

Arbetssätt

Vi står för Expertis, Engagemang och Resultat. Våra konsulter, konsultchefer, rekryteringskonsulter och HR-specialister är våra viktigaste tillgångar. Det är deras expertis och engagemang som avgör om vi når upp till våra kunders förväntningar. Vi ser introduktion, individuell uppföljning, medarbetarsamtal och kompetensutveckling som en central del i vårt arbete mot förbättring och utveckling.

Kvalitetssäkring

Vi ska ständigt arbeta för att utveckla vårt verksamhetssystem efter företagets och kundernas önskemål och krav. Vi jobbar ständigt med förbättringar och korrigerande åtgärder som löpande tas fram genom rapportering, revisioner, kund- och medarbetarundersökningar.

Genom att ständigt arbeta med att förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

Miljöfrågor skall vara en viktig del i vårt arbete. Vi skall sträva efter att förebygga negativ påverkan på miljön och vår målsättning skall vara att ständigt förbättra vår miljöpåverkan. Vi skall följa tillämpade lagar, föreskrifter och andra krav som vi är berörda av. Vi skall bestämma miljömål på de miljöaspekter som är betydande och som vi har teknisk eller ekonomiska möjligheter att påverka.

Palm & Partners har valt att endast köpa in el som är märkt Bra Miljöval.

Bra Miljöval drivs av Naturskyddsföreningen och är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation. Märkningen har bland annat inneburit att naturliga vattenflöden värnats och att vattenkraftsverk miljöanpassats. Märkningen har också lett till att den miljöfarliga tensiden LAS i princip har försvunnit från svenska tvättmedel, vilket är unikt i världen. Det känns bra och självklart för oss att välja el som innebär så lite påverkan på miljön som möjligt.

Vi jobbar dagligen för att skapa en bra arbetsmiljö såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

Varje arbetsdag ska innebära en balans mellan arbetets krav och individens resurser. Möjligheter till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och psykosocial hälsa är en förutsättning för en god psykosocial arbetsmiljö.

Säkerheten är viktig, och vi har därför en grundlig kunskap om tillämpliga arbetsmiljölagstiftningar och föreskrifter. Vi vill alltid göra arbetsmiljön lite bättre så alla medarbetare kan känna sig stimulerade och trivas. Vi strävar mot att förhindra arbetsskador och hålla arbetsrelaterad sjukfrånvaro till ett minimum, skulle något ändå ske vill vi så tidigt som möjligt få igång en aktiv rehabilitering.

Grunden för en så bra arbetsmiljö som möjligt ligger i att vi aktivt medvetandegör våra medarbetare om hur man uppträder mot andra människor.